Si prega di inviare le segnalazioni con almeno una settimana di anticipo (entro il venerdì precedente), allegando un file con le principali informazioni (data e luogo, scadenza, organizzatore, breve testo introduttivo, bando, programma o altri allegati, ecc.). Invia

Bandi e Call for Papers

Bando dell'ottava edizione del premio letterario italo-russo per giovani autori e traduttori "Raduga"

Il Premio Raduga è un'iniziativa dedicata alla promozione di giovani narratori e traduttori, sia russi che italiani. Nasce dalla convinzione che vi sia sempre più bisogno di autori che – aprendosi alle mobili strutture del racconto – si pongano in sintonia con il futuro. In tale ottica, il Premio vuole mettere in luce particolarmente quei giovani nelle cui narrazioni sia avvertibile il desiderio di libertà.
Giunto all'ottava edizione, il Premio è sostenuto criticamente da una giuria formata da note personalità della letteratura. L'intento è far sì che i giovani letterati più meritevoli possano entrare in contatto con i settori intellettualmente più vivaci del mondo letterario italiano e russo. Il Premio garantisce oltre che un riconoscimento economico anche la pubblicazione delle migliori opere in un prestigioso volume antologico bilingue.

Scadenza per l'invio della domanda: 20 Gennaio 2017

Leggi il bando


Call for Papers per il 3° numero della rivista Annali di Ca' Foscari. Serie Occidentale

Organizzatore: Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali comparati

Nel dicembre del 2015 è uscito il primo numero della rivista Annali di Ca' Foscari. Serie Occidentale in formato digitale. Nata nel 1962, la rivista che è l'espressione del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, ha carattere internazionale e accoglie i contributi di qualificati studiosi italiani e stranieri, nonché i lavori di giovani studiosi. Gli Annali usciranno in formato elettronico e saranno accessibili in open access sul sito delle Edizioni Ca' Foscari. In continuità con la tradizione, gli Annali di Ca' Foscari affiancheranno ai miscellanei numeri monografici, volti all'approfondimento di singoli campi d'indagine. La "Serie Occidentale" della rivista ha due distinte sezioni: una linguistica che ospiterà contributi di teoria linguistica, linguistica delle varie lingue (inclusa la lingua dei segni), linguistica applicata, glottodidattica, linguistica computazionale, linguistica sincronica e diacronica e insegnamento di lingue straniere e una sezione di letteratura, cultura, storia e sociologia che ospiterà contributi sulle lingue, letterature, culture e storia dei paesi europei, delle Americhe e delle civiltà postcoloniali. La sezione di letteratura, cultura, storia e sociologia vi invita a far pervenire un contributo per il terzo numero in uscita nell'autunno 2017.

Scadenze:

 • 15 gennaio 2017: invio abstract, profilo bio-bibliografico e quattro parole chiave, in italiano e in inglese;
 • 28 febbraio 2017: invio contributo;
 • Pubblicazione del numero 3 della rivista: autunno 2017

Leggi il bando


Call for papers per la conferenza internazionale "Zjawisko nomadyzmu w kulturze, literaturze i komunikacji językowej"

Data: 26-27 Giugno 2017
Luogo: Olsztyn
Organizzatore: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Centrum Badań Europy Wschodniej

Przedmiotem dyskusji będą dyskursy nomadyczne, a w szczególności trzy sfery funkcjonowania zasady nomadyzmu: konceptualna, strukturalna i obrazowa. Zjawisko powtarzalności tematów i konstrukcji fabularnych w literaturze i komunikacji jest znane od dawna, choć we współczesnej komunikacji, częściowo dzięki internetowi, a częściowo pod wpływem medytacyjnego stylu postmodernizmu zasada interakcyjnego konstruowania dyskursów uległa nasileniu. W związku z tym potrzebne jest przedstawienie różnych punktów widzenia oraz otwarta dyskusja specjalistów w zakresie filozofii, antropologii, semiotyki, literaturoznawstwa, tekstologii, lingwistyki tekstu, dyskursologii, komunikologii, folklorystyki i in. o statusie, treści i formach dyskursów nomadycznych. Konferencja, której celem jest koordynacja badań naukowych w zakresie dyskursów iteratywnych, demonstracja nowych koncepcji oraz heurystyk badawczych, wymiana idei i planowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych (z udziałem specjalistów z różnych krajów), da możliwość omówienia kilku aktualnych problemów naukowych (których lista jest otwarta, m.in. takich jak:

 • nomadologia jako kierunek międzydyscyplinarnych badań humanistycznych; nomadyzm jako zasada filozoficzna, kulturowa i symboliczna
 • nomadologia jako element ogólnej problematyki filozofii postmodernizmu: „rizoma” w koncepcji G. Deleuze’a i F. Guattari’ego
 • dyskursy nomadyczne jako zjawisko kultury i komunikacji społecznej; fenomeny nomadyczne oraz cykle kulturowe; projekcje i incydenty
 • iteracja, rekursja, analogia, projekcja jako zasady tworzenia dyskursu/tekstu
 • motywy/toposy wędrowne/obiegowe w kulturze, literaturze, folklorze, sztuce, psychoanalizie, komunikacji społecznej, języku (kalki, metafory, przysłowia i in.)
 • transdyscyplinarne, transtemporalne oraz transkulturowe obrazy nomadyczne (człowiek-wilk, drzewo życia, życie jako droga i in.)
 • fenomeny nomadyczne w nauce: paralelne odkrycia
 • typologia iteratywności: parodia, aluzja, parafraza, naśladowanie, analogia, trawestacja, translacja i in.
 • aluzyjny charakter literatury postmodernizmu: intertekstualność, palimpsest, apelacja
 • iteratywność a wariantywność dyskursu; granice wariantywności
 • plagiat jako fenomen nomadyczny oraz jego aspekty psychologiczne, prakseologiczne i prawne
 • cytat jako fenomen tekstu i kultury; cytat a metafora
 • konteksty kulturowe iteratywności tekstowej; historia motywów wędrownych.

Scadenza per l'invio della domanda: 30 Dicembre 2016

Leggi il bando


Call for papers per la conferenza internazionale SLOVKO 2017

Data: 23-25 Ottobre 2017
Luogo: Bratislava
Organizzatore: Slovak National Corpus Ľ. Štúr Institute of Linguistics, SAS, Bratislava

The conference is aimed at presenting natural language processing, corpus linguistics, terminology, e-terminology and e-terminography, e-lexicography, grammar corpus-based or corpus-driven research, analysis and description of language resources relevant to less researched languages, application of existing approaches to less researched languages, machine translation, tools for linguistic text analysis, parallel corpora, creation and use of language resources, linguistic databases and networks, spoken and dialect corpora, speech analysis and synthesis.

Informazioni al link korpus.sk/slovko.html

Scadenza per l'invio della domanda: 30 Gennaio 2017


Call for Papers per la conferenza internazionale "Религия и Русская Революция"

Data: 26-28 Ottobre 2017
Luogo: Mosca
Organizzatore: Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС,) Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН), Журнал «Государство, религия, церковь в России и за рубежом», Центр изучения религий РГГУ

Конференция, созываемая в год столетия Русской революции, рассмотрит сложные взаимосвязи между революционными событиями и идеями, с одной стороны, и религиозными процессами, институтами, идеями и опытом, с другой. Цели конференции – выявить наиболее важные, на сегодняшний день, тенденции в этой исследовательской области; показать новые результаты, связанные с введением в оборот новых массивов источников; сформулировать новые интерпретации, в соответствии со сменой теоретических и концептуальных парадигм.
Конференция является междисциплинарной: она обратится к материалам, относящимся к истории политических и религиозных институтов; к социологии процессов, связанных с религией; к осмыслению богословских, философских и художественных реакций на Революцию; к антропологии повседневных религиозных практик.
Хронологическим эпицентром конференции будет 1917 год, однако конференция исходит из более широкого толкования Революции, включая предреволюционный период (в частности, влияние I Мировой войны), так и весь период Гражданской войны и послереволюционный период начала 1920-х гг. Размышления о более долговременных судьбах религии после Революции также могут быть рассмотрены.
Конференция посвящена исследованиям различных религиозных традиций на территории Российской империи и СССР.

Scadenza per l'invio della domanda: 31 Dicembre 2016

Leggi il bando


Visiting Fellow Program, Centre for Southeast European Studies, University of Graz

Luogo: Graz
Organizzatore: University of Graz, Centre for Southeast European Studies

The Centre for Southeast European Studies of the University of Graz is currently accepting applications for Visiting Fellows for the academic year 2017-8. The Centre provides research facilities for fellows, including a working place, access to the library and full participation in the activities of the centre for a period of one semester (4 months,either October-January or March-June). Visiting Fellows will receive a small budget to organise a public event or lecture.

Visiting fellows are expected to present their work in a research seminar, discuss their research informally with members of the centre and contribute a working paper to the centre's working paper series and write a contribution to the research blog of the centre. Visiting fellows are also encouraged to contribute to seminars, classes and other teaching and research activities of the centre.

For further information on the Centre and current and previous Visiting Fellows, visit our Website: www.suedosteuropa.uni-graz.at/en/visting-fellowship-program

Scadenza per l'invio della domanda: 8 Gennaio 2017


Call for papers per "26th annual meeting of Formal Approaches to Slavic Linguistics (FASL-26)"

Data: 19-21 Maggio 2017
Luogo: Urbana-Champaign (Illinois)
Organizzatore: University of Illinois at Urbana-Champaign

FASL-26 will include talks on topics in formal Slavic linguistics, including phonetics, phonology, morphology, syntax, semantics, and pragmatics. For the general session, abstracts are invited on both theoretical and experimental studies in Slavic linguistics that have consequences for linguistic theory.FASL-26 will feature a special session on the Acquisition and Processing of Slavic Languages. Research in linguistics is increasingly moving towards integrating theoretical, psycholinguistic and acquisition approaches. The question of whether processing and grammar are served by the same or different mechanisms is being addressed by both theoretical linguists and psycholinguists. At the same time, research in language acquisition is expanding to encompass both bilingual and monolingual development, and both atypical and typical language acquisition. The specific properties of Slavic languages, including rich inflectional paradigms and the relationship between word order and information structure, make them particularly interesting to study from the perspectives of both processing and acquisition. For the special session, abstracts are invited on theoretically informed studies that address the processing and/or acquisition (first or second, monolingual or bilingual, etc.) of one or more Slavic languages, and/or compare processing or acquisition of Slavic and non-Slavic languages.

Abstracts should be submitted via EasyChair at the following link: https://easychair.org/conferences/?conf=fasl26

Formatting Guidelines: Abstracts should be in PDF format, with all non-standard fonts embedded. Abstracts should not exceed 2 pages, including data and references (11 pt font minimum, Times New Roman or bigger font, single spacing, 1 inch/2.5 cm margins on all sides). Abstracts should be anonymous.

Contact Person: Tania Ionin
Meeting Email:
Website: https://publish.illinois.edu/fasl26uiuc2016/

Scadenza per l'invio della domanda: 5 Gennaio 2017


Call for Papers per il congresso internazionale "1917 г. Литератор и литературовед: инженер, свидетель, жертва исторического рубежа/социального слома"

Data: 11-13 Maggio 2017
Luogo: Sofia
Organizzatore: Институт литературы Болгарской академии наук, Институт специальной и межкультурной коммуникации Варшавского университета

Запланированная конференция – очередной этап в разработке научной программы дальнего прицела. Главный предмет программы – три проблемных поля (в их автономности и взаимодействиях): литературоведческая саморефлексия; сознание и представление литературоведа о (в том числе и не на последнем месте) „местообусловленности” его взглядов и выборов; границы (замкнутые, открытые, подвижные) профессии литературоведа. Иными словами, мы стараемся всмотреться в литературоведа как индивида, сознательно строящего себя как личность и профессионала, сознательно (не)обживающего свои географические места проживания, изыскивающего в своей профессии возможности выхода за ее границы либо уязвляемого проницаемостью и подвижностью этой границы. Исходная точка и в то же время стратегическая цель и программы, и проекта – изучение и культивация практики авторефлективной литературоведческой русистики.

Scadenza per l'invio della domanda: 1 Dicembre 2016

Leggi il bando


Call for Papers per il congresso internazionale «Европейские маршруты Петра Великого (1701-1717). К 300-летию визита Петра I во Францию»

Data: 20-22 Aprile 2017
Luogo: Parigi
Organizzatore: Ambassade de la Fédération de Russie en France, Musée de l'Ermitage, Musée-réserve d'Etat « Peterhof », Institut d'histoire de l'Académie des sciences de Russie (Saint-Pétersbourg), Institut Pierre le Grand, Fondation Dmitri Lihachev, Bibliothèque nationale de France, Centre Maurice Halbwachs, ENS-CNRS-EHESS, laboratoire Eur'Orbem CNRS-Paris-Sorbonne

Международные петровские конгрессы ежегодно проходят в Санкт-Петербурге. Они посвящены изучению петровской эпохи, сохранению, изучению и популяризации петровского наследия, развитию культурного туризма. Конгрессы проводятся под эгидой Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Весной 2017 года планируется провести Международный петровский конгресс в Париже и посвятить его 300-летию Второго европейского путешествия Петра I и его пребыванию во Франции весной 1717 года. 300 лет назад Петр Великий посетил Германию, Данию, Нидерланды, Францию. Это путешествие венчало многочисленные европейские поездки российского монарха, начиная с 1701 года. 21 апреля 1717 года Петр I пересёк границу Франции, а спустя шестнадцать дней прибыл в Париж. Почти двухмесячное пребывание во Франции стало главным событием Второго путешествия Петра I. С этого визита берут начало официальные русско-французские дипломатические отношения.

Scadenza per l'invio della domanda: 10 Dicembre 2016

Leggi il bando


Call for reviews/reviewers per la rivista «AvtobiografiЯ. Журнал об автобиографических жанрах и саморепрезентации в русской культуре»

"AvtobiografiЯ. Journal on Life Writing and the Representation of the Self in Russian Culture" (www.avtobiografija.com) is looking for book reviewers and/or books to be reviewed related to autobiographies, autobiographical novels, memoirs, diaries, biographies and/or critical works on life writing in the Russian and Slavonic context. We welcome proposals from both publishers and reviewers. Please send an email to the book reviews editor Bartosz Osiewicz () or to

­